Условия за използване на уебсайт
www.manga-academy.net

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “ГРАФИЛИН” ЕООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.manga-academy.net, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.
“ГРАФИЛИН” ЕООД, ЕИК 200715608 е дружество, регистрирано в Република България, което управлява уебсайта www.manga-academy.net, с адрес: София, жк. Лозенец, ул. Лозенец, бл. 24, имейл адрес [email protected], телефон +359988301974.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “ГРАФИЛИН” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “ГРАФИЛИН” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт/Уебсайт  www.manga-academy.net и всички негови подстраници.
Потребител – всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия  – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.
Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуги, а именно абонаментни услуги за уроци по рисуване на комикси и други обучителни услуги в областта на изобразителното изкуство (наричани за краткост Курсове).
1.1. Обучителните услуги по предходната точка могат да бъдат поръчвани чрез интерфейса на уебсайта, но провеждането им се извършва присъствено при условията, посочените от Търговеца за всяка конкретна услуга на уебсайта.
1.2. Курсовете имат абонаментен характер като всеки курс има определена продължителност и условия за посещение, описани в страничката на съответната услуга на уебсайта.
1. 3. Участие в Курс може да бъде поръчано от потребител и в полза на трето лице, което да бъде крайният ползвател на услугата, в който случай се прилагат законовите разпоредби на договор, сключен в полза на трето лице.

Поръчка

2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите услуги. Договор се сключва чрез извършването на поръчка посредством метода на потребителска кошница или сходен метод и извършване на плащане посредством избран от потребителя способ.
2.1. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.
2.2. При невъзможност за извършване на дадена услуга, Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
2.3. Чрез метода на потребителска кошница след избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.
2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за поръчката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца, включително и в рамките на използване на поръчаните услуги;
3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.
3.2. Плащането на услугата е елемент от фактическия състав на сключването на договор.

Предоставяне на услугите

4. Абонаментната Услуга за курс се предоставя от Търговеца чрез присъствени посещения съобразно график и условия, определени предварително от Търговеца.
4.2. Освен ако друго не е изрично предвидено за съответната услуга, Търговецът не гарантира по никакъв начин, че използването на същата ще доведе до конкретни резултати.
4.3. Всеки потребител или ползвател на услугата, когато договорът е сключен в полза на трето лице, сам определят степента на своята ангажираност в рамките на Курса.

Цени

5. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
5.1. Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
5.2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки, освен услуги за абонамент по отношение на неговото бъдещо действие.
5.3. Търговецът може да предоставя отстъпки услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Плащане

6. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
• банков превод;
• плащане с банкова карта или карта на платежен оператор;
7. Към момента плащанията с карта се извършват посредством използване на платежните услуги за картови плащания на трето лице – платежен оператор.
8. Плащане по банков път се счита за завършено в момента на заверяване н банковата сметка на Търговеца и когато плащането е съпроводено с достатъчно информация, позволяваща на Търговеца да идентифицира поръчката на Потребителя.
9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
10. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.
11. Търговецът запазва правото си да предвиди и други способи за плащане на предоставяните услуги.

Отказ от договора и замяна

12. Предвид характера на предоставяните услуги, Потребителят има правото да се откаже от дадена услуга при условията на ЗЗП единствено, ако изпълнението на услугата не е започнало от страна на Търговеца.
13. Счита се, че изпълнението на услугата е започнало от момента на предоставяне на достъп на потребителя до съответното съдържание.
14. Извън правото на отказ на потребителя при договор сключен от разстояние по ЗЗП, Търговецът може да предостави и допълнителни възможности за отказ от договора, за които потребителят следва да бъде уведомен чрез интерфейса на уебсайта.
15. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които желае да се откаже.
16. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
17. За упражняване правото на отказ, Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
18. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
19. В случай че потребителят е направил плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.
20. Прекратяването на договора има действие за напред и Търговецът няма задължение за връщане на платената до момента на прекратяването цена на услугата.

Гаранции и рекламации

21. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното, когато след предоставяне на услугата са открити несъответствия с нейното описание.
22. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
23. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на услугата с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
24. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
25. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
26. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
27. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
28. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

Интелектуална собственост

29. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
30. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
31. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
32. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
33. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

34. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
35. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
36. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
37. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

28. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

39. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
40. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
41. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

42. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.